Algemene voorwaarden

Gebruiker: Eenieder die op deze website gegevens plaatst.

Gebruikers dienen zich te houden aan de volgende voorwaarden:
Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hen geplaatste informatie op deze website.
Gebruikers mogen de belangen en de goede naam van Rouw-register.nl niet schaden.
Gebruikers vrijwaren Rouw-register.nl voor alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins op enigerlei wijze ontstaan.

Rouw-register.nl houdt zich aan:
Rouw-register.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid uit schade die ontstaat naar aanleiding van het gebruik van (de informatie op) deze internetsite. Ook aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan wordt verwezen.
Achtergelaten gegevens verstrekt Rouw-register.nl niet aan derden tenzij de gebruiker hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.
Rouw-register.nl heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijk zorg samengesteld. De uitvaartberichten en eventuele bijlagen als rouwkaarten en foto’s zijn afkomstig van derden. Deze zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, rechtmatigheid en volledigheid van deze informatie. Rouw-register.nl draagt voor geplaatste informatie en/of materialen geen verantwoordelijkheid en biedt geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid of rechtmatigheid daarvan.
Rouw-register.nl mag de website (tijdelijk) buiten gebruik stellen, vernieuwen of gebruiksfuncties beperken indien zij dit nodig of wenselijk acht.
Rouw-register.nl houdt zich het recht voor om geplaatste teksten/beelden te verwijderen, zonder opgave van reden.
Rouw-register.nl zal in geen geval adresgegevens of uitvaartberichten aan derden overhandigen/verkopen noch anderszins voor commerciële doeleinden aanwenden, tenzij gebruikers daar voorafgaand toestemming voor geven.

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website (teksten, afbeeldingen, vormgeving, logo’s, huisstijl, foto’s en overige materialen waarvan het intellectuele eigendomsrecht niet expliciet aan een ander toebehoort) berusten bij Rouw-register.nl.
Niets van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rouw-register.nl worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze.